Thị Phương Lan, P. ., & Mạnh Cường, L. . (2022). ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH VÀ MÃN KINH CỦA CỐM TAN TƯ THỦY THANH CAN THEO CÁC TRIỆU CHỨNG Y HỌC CỔ TRUYỀN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 513(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2323