Thị Hồng Minh, N. ., Cao Bính, T. ., & Thị Thu Hải, L. . (2022). HIỆU QUẢ CAN THIỆP KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN GIA LỘC – HẢI DƯƠNG NĂM 2020. Tạp Chí Y học Việt Nam, 513(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2324