Hoàng Vân Anh, N. ., Phước Lộc, Đoàn ., Sào Trung, N. ., Hữu Thịnh, N. ., Đình Song Huy, N. ., Duy Long, V. ., Ngọc Mai, N. ., Trần Tuấn Anh, N. ., Thành Đạt, N. ., Thị Thanh Thủy . Đỗ, Đình Kiệt, T. ., Hoài Nghĩa, N. ., Minh Duy, P. ., Hoa, G. ., & Ngọc Ly Lan, T. . (2022). XÂY DỰNG QUY TRÌNH SINH THIẾT LỎNG CÁ THỂ HÓA PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHỐI U. Tạp Chí Y học Việt Nam, 513(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2327