Thế Hưng, Đinh, Hoàng Long, N. ., Văn Cường, V. ., & Ngọc Sơn, Đinh . (2022). KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP TRẬT CÀI DIỆN KHỚP KHÔNG LIỆT, LIỆT TỦY KHÔNG HOÀN TOÀN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 513(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2334