Hữu Ánh, P. ., Minh Hậu, T. ., & Thị Quỳnh Trang, N. . (2022). VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TRONG CẤU PHẦN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ BỆNH VIỆN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 513(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2337