Cẩm Thạch, N. ., Hoàng Ngọc, N. ., & Văn Tuyến, N. . (2022). MỐI LIÊN QUAN CỦA TỶ SỐ APOLIPOPROTEIN B/A-I VỚI NHỒI MÁU NÃO DO XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH LỚN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 513(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2352