Minh Kha, N. ., Nguyễn Phương Hải, T. ., Đại Cường, T., Hữu Chinh, T. ., Phương Quỳnh Trà My, V. ., Thị Kim Xuân, T. ., & Văn Sỹ, H. . (2022). BIẾN ĐỔI NHỊP TIM VÀ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN VIỆT NAM CÓ BỆNH LÝ TIM MẠCH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 513(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2355