Thu Quỳnh, N. ., Khải Hoàn, Đàm ., Thị Thanh Châm, B. ., Thị Loan, N., Duy Thư, N. ., Hoài Anh, T. ., & Thị Mai Anh, N. . (2022). ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN VÀ POLYSACARID TOÀN PHẦN TRONG DƯỢC LIỆU ĐẲNG SÂM THU HÁI TẠI SỦNG TRÁI - HÀ GIANG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 513(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2357