Ngọc Như Khuê, N. ., Thị Quỳnh Hậu, V. ., Anh Khoa, N. ., Phúc, L. ., & Hữu Huyên, N. . (2022). ĐẶC ĐIỂM HẬU COVID-19 TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2021. Tạp Chí Y học Việt Nam, 513(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2362