Văn Sỹ, H. ., Phi Hùng, T. ., Đinh Quốc Anh, N. ., Anh Tuấn, V. ., Ngân, L. ., Thuỳ Trang, N. ., & Minh Kha, N. . (2022). MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TRÊN NHẬT KÝ VÀ TẦN SUẤT CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ. Tạp Chí Y học Việt Nam, 513(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2363