Hoài Bắc, N. ., & Hồng Cường, H. . (2022). LAO MÀO TINH HOÀN ĐƠN ĐỘC - MỘT BỆNH LÝ RẤT DỄ BỎ SÓT: BÁO CÁO 1 CA LÂM SÀNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 513(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2364