Nguyệt Hà, P., & Thơ Nhị, T. . (2022). TRẦM CẢM Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 515(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v515i1.2663