Kim Thư, N. ., & Thị Vân Anh, L. . (2022). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA VIÊM PHỔI DO NẤM TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 515(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v515i1.2667