Thị Trúc Quỳnh, V. ., Bá Vượng, N. ., Minh Tuấn, L. ., Tú Thiên, H., & Phương Hiền, N. . (2022). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH Ô NHIỄM TIẾNG ỒN VÀ THỰC TRẠNG GIẢM THÍNH LỰC CỦA BỘ ĐỘI THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC PHÒNG . Tạp Chí Y học Việt Nam, 515(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v515i1.2669