Thị Nương, T. ., Quốc Kính, N. ., Quang Thuỳ, L. ., Thị Kim Dung, Đào ., Thị Vân Anh, N. ., & Mạnh Dinh, N. . (2022). MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ BIS VỚI MAC CỦA SEVOFLURAN TRONG MỘT SỐ THỜI ĐIỂM GÂY MÊ KẾT HỢP GÂY TÊ KHOANG CÙNG Ở TRẺ EM. Tạp Chí Y học Việt Nam, 515(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v515i1.2674