Thị Ngọc Lương, V. ., Văn Dinh, N. ., & Sơn Tùng, N. . (2022). THỰC TRẠNG TỰ CHĂM SÓC VÀ NHU CẦU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI PHƯỜNG VỊ XUYÊN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NĂM 2021. Tạp Chí Y học Việt Nam, 515(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v515i1.2675