Văn Công, C. . (2022). U DIỆP THỂ VÚ ÁC TÍNH DI CĂN PHỔI – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 515(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v515i1.2681