Y HỌC VIỆT NAM, T. C. . (2022). TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 489 - THÁNG 4 - SỐ 1 - 2020. Tạp Chí Y học Việt Nam, 489(1). Truy vấn từ https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2837