Hải Sơn, H. ., Thị Bích Đào, P. ., Văn Tâm, T. ., Thị Mai Phương, M. ., Minh Đạt, L. ., Thị Mai, B. ., Thị Huyền Trang, N., Anh Dũng, P. ., & Ngọc Hoàn, V. . (2022). ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỆNH VIÊM MŨI XOANG CỦA CÁN BỘ CHIẾN SĨ QUÂN KHU 3 ĐÓNG QUÂN TRÊN CÁC HUYỆN ĐẢO TỈNH QUẢNG NINH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3025