Đức Minh, P. ., Thế Sơn, T. ., Thị Hằng, Đoàn ., Văn Ái, H., Ngọc Nhất, N. ., Đức Trịnh, Đặng ., Thị Thu Hiền, L. ., & Hữu Việt, Đinh . (2022). ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ THU TINH TRÙNG Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH KHÔNG DO TẮC CÓ VI MẤT ĐOẠN GEN AZF. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3027