Thanh Hải, Đỗ ., Thị Diệu Thúy, N. ., Thu Nga, P. ., & Văn Nhã, P. . (2022). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TỔN THƯƠNG X-QUANG PHỔI Ở TRẺ VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN CÓ NHIỄM RSV TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3032