Thị Minh Hòa, N. ., Thị Ngân, P. ., & Tuấn Anh, H. . (2022). TÁC ĐỘNG CỦA GẮN KẾT TỚI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ: TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THỤY, THÁI BÌNH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3034