Văn Hùng, P. ., Hồng Trâm, T. ., & Huy Bình, N. . (2022). THỰC TRẠNG VIÊM GAN B CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3035