Thị Hinh, V. ., Văn Liệu, N. ., Đoàn Thuỷ, N. ., Huệ Linh, T. ., Thu Hà, N. ., Thị Hậu, K. ., & Ngọc Huyền, P. . (2022). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TEST THẦN KINH TỰ CHỦ TRÊN BỆNH NHÂN PARKISON. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3037