Hồng Sơn, T. ., Việt Anh, L. ., & Liên Hương, L. . (2022). HIỆU QUẢ CỦA SỮA UỐNG CAO NĂNG LƯỢNG CARE100GOLD LÊN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM 36-59 THÁNG TẠI THÁI BÌNH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3042