Thanh Tuyền, C. ., Thy Nhạc Vũ, H. ., Trọng Duy Thức, N. ., Đỗ Hồng Nhung, N. ., & Thọ, L. . (2022). PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3046