Thị Hồng, N. ., Phương Sinh, N. ., Thị Vân Huyền, N. ., Thị Hoa, B. ., Thị Thu, H. ., & Thị Duyên, N. . (2022). KHẢO SÁT KIẾN THỨC THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI BỐ VỀ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3048