Quang Thắng, B. ., Văn Nhơn, B. ., Thị Trang, L. ., & Lân Hiếu, N. . (2022). KHẢ NĂNG GẮNG SỨC CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP SAU CAN THIỆP. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3051