Thị Mai Hoàng, N. ., Phương Trang, N. ., Hồng Thắm, P. ., & Ngọc Khôi, N. . (2022). KHẢO SÁT TÍNH HỢP LÝ VÀ ĐÁP ỨNG VỚI KHÁNG SINH CARBAPENEM TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3063