Kim Sơn, T. ., Hoàng Toàn, N. ., Trung Tín, L. ., Thị Tuyết Ngân, Đoàn ., & Trung Kiên, N. . (2022). NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ GALECTIN-3 MÁU BẰNG SPIRONOLACTON Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3068