Văn Thực, L. ., Minh Tuấn, N. ., Thành Luân, N. ., Tiến Mạnh, N. ., Nam Long, T. ., Đình Hợp, N. ., & Đức Thành, L. . (2022). BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: VẾT THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG VÀ TĨNH MẠCH CẢNH TRONG TRÁI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3071