Viết Lộc, N. ., & Thị Thảo Nguyên, P. . (2022). NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3074