Thy Nhạc Vũ, H. ., Anh Duyên, T. ., Phước Thành Nhân, L. ., & Văn Khanh, T. . (2022). PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH NĂM 2021. Tạp Chí Y học Việt Nam, 516(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3081