Quang Huy, N. ., & Khải Toàn, Đặng . (2022). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHẤN THƯƠNG GAN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115. Tạp Chí Y học Việt Nam, 517(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3216