Tấn Vinh, N. ., Hữu Dũng, N. ., & Việt Thắng, L. . (2022). MỐI LIÊN QUAN NỒNG ĐỘ PROTEIN PHẢN ỨNG C VỚI XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH CẢNH VÀ KIỂM SOÁT GLUCOSE MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2. Tạp Chí Y học Việt Nam, 517(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3218