Huy Hùng, T. ., Gia Khánh, Đinh ., & Thị Thanh Vân, B. (2022). TIÊM KHỚP CÙNG CHẬU DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH: NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU. Tạp Chí Y học Việt Nam, 517(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3219