Thị Mỹ Hòa, N. . (2022). KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ BỆNH TIÊU CHẢY Ở NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI XÃ ĐÔN CHÂU HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021. Tạp Chí Y học Việt Nam, 517(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3221