Văn Công, C. . (2022). U TẾ BÀO MẦM TINH HOÀN TẠI TRUNG THẤT – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 517(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3223