Văn Trí, T. ., Thái Bình, N. ., & Văn Trầm, T. . (2022). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ, SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÊN NGƯỜI BỆNH ĐỘNG KINH TẠI HUYỆN MỎ CÀY BẮC TỈNH BẾN TRE. Tạp Chí Y học Việt Nam, 517(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3224