Minh Anh, P. ., & Trung Thọ, L. . (2022). TÌM HIỂU MỐI LIÊN QUAN GIỮA SỰ BỘC LỘ CỦA PD-L1 VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN DẠ DÀY. Tạp Chí Y học Việt Nam, 517(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3238