Thanh Vũ, P. ., Thị Thùy Dương, N. ., Văn Tập, N. ., Minh Quang, L. ., Đức Huệ, N. ., & Thị Diện, P. . (2022). CONG VẸO CỘT SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC KHMER TẠI 2 TỈNH SÓC TRĂNG VÀ AN GIANG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 517(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3242