Thị Mai Huệ, L. ., Đình Anh, H. ., Xuân Khái, N. ., Văn Nhân, . N. ., & Trung Dũng, N. . (2022). ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ. Tạp Chí Y học Việt Nam, 517(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3247