Huyền Thoại, N. ., Duy Kháng, N. ., & Thị Hồng Tuyến, N. . (2022). TÌNH HÌNH TỬ VONG CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021. Tạp Chí Y học Việt Nam, 517(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3248