Văn Vĩnh, T. ., Minh Trí, Đoàn ., & Xuân Vĩnh, T. . (2022). CHỈ SỐ NHA CHU, NỒNG ĐỘ INTERLEUKIN 1 BETA TRONG DỊCH NƯỚU Ở RĂNG MANG MÃO. Tạp Chí Y học Việt Nam, 517(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3257