Thị Yến Duyên, T. ., Thị Châu Phương, B. ., Thị Đoàn Hương, N. ., Dương Uyển Bình, P. ., & Lê An, P. . (2022). KHẢO SÁT NHẬN THỨC GIÁ TRỊ CỐT LÕI TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA CỰU SINH VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 517(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3261