Thị Hồng Vân, N. ., Lê Vĩ Chinh, B. ., Quang Dương, Đỗ ., Khang Kiệt, C. ., Ngọc Nữ Như Ý, T. ., & Quan Nghiệm, L. . (2022). XÂY DỰNG THANG ĐO SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 519(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3613