Lê Chiêu Bích, T. ., Huỳnh Anh Thi, H. ., Đoan Vi, P. ., & Châu Minh Vĩnh Thọ, Đỗ . (2022). NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP CỦA CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN.) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 519(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3614