Thị Kiều Nương, H. ., Ngọc Chi Lan, N. ., Hoàng Ngân, N. ., & Minh Hoàng, L. . (2022). NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA BÀI THUỐC HOÀNG KỲ QUẾ CHI NGŨ VẬT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. Tạp Chí Y học Việt Nam, 519(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3621