Thị Thu Huyền, N. ., Thị Yến Nhi, T., Ngọc Mai Trúc, N. ., Thị Phương Thảo, B. ., & Thị Thu Thủy, N. . (2022). XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ EMICIZUMAB TRONG DỰ PHÒNG SO VỚI CHẤT BẮC CẦU TRONG ĐIỀU TRỊ THEO NHU CẦU TRÊN NGƯỜI BỆNH HEMOPHILIA A. Tạp Chí Y học Việt Nam, 519(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3626