Bá Tuấn, L. ., Văn Hướng, N. ., & Đức Thảo, M. . (2022). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN SINH LÝ THẦN KINH CỦA TỔN THƯƠNG DÂY THẦN KINH TRỤ Ở KHUỶU TAY. Tạp Chí Y học Việt Nam, 519(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3628